Esamų draudimo brokerių registras


Asmens tapatybės duomenys; Kontaktiniai duomenys; Kiti asmens duomenys, kuriuos pateikė klientas ar kurie buvo pateikti kliento vardu, ar kuriuos Bendrovė sugeneravo teikdama klientui paslaugas. Tiesioginė rinkodara Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir tiesioginės rinkodaros esamų draudimo brokerių registras — teikti paslaugų pasiūlymus, teirautis Jūsų nuomonės apie paslaugų kokybę ir atlikti rinkos tyrimus. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Jūsų Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeri s.

Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "RDD"

Mūsų pačių panašių prekių ar paslaugų rinkodarai galime esamų draudimo brokerių registras Jūsų el. Jums bus suteikiama aiški, nemokama ir lengvai realizuojama galimybė prieštarauti ar atsisakyti naudoti savo kontaktinius duomenis su kiekvienu siunčiamu naujienlaiškiu. Kitais atvejais mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, jei turime Jūsų išankstinį sutikimą dėl tokio duomenų naudojimo.

Tiesioginės rinkodaros tikslais galime Jums pasiūlyti mūsų verslo partnerių ar kitų trečiųjų šalių teikiamas paslaugas arba prašyti pateikti Jūsų nuomonę skirtingais klausimais, susijusiais su mūsų verslo partneriais ar kitomis trečiosiomis šalimis turėdami išankstinį Jūsų sutikimą.

Jei nesutinkate gauti šių rinkodaros pranešimų ir arba skambučių, esamų draudimo brokerių registras mūsų, mūsų verslo partnerių ar trečiųjų šalių pasiūlymų, tai, Jums kaip klientui, tai neturės jokios įtakos gaunant mūsų paslaugas. Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų: — parašydami el.

brokerių klientų atsiliepimai orenburge dvejetainio varianto guru

esamų draudimo brokerių registras Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Asmens duomenis apie Jus renkame ir iš trečiųjų šalių ir ar viešai prieinamų registrų arba kitų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, kaip pavyzdžiui iš valstybės registrų, institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų ir t.

Tam tikrais atvejais Jūsų duomenis galime gauti, kai Jus apdraudžiate kitą asmenį. Tokiu atveju Jūs esate įpareigotas informuoti ir gauti tokio asmens sutikimą, o mes gaudami tokius duomenis laikome, kad Jus, tai darote su šio asmens žinia ir jo sutikimu. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims Mes galime atskleisti ir arba perduoti Jūsų Asmens duomenis tik laikydamiesi teisinių reikalavimų ir konfidencialumo principų šioms gavėjų kategorijoms: 1. Valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, ir kitiems viešojo administravimo subjektams; 2.

Ikiteisminio tyrimo įstaigoms, teismams, antstoliams, notarams; 3. Komerciniams bankams, kitoms finansų įstaigoms; 4.

  • Dėl įstatinio kapitalo padidinimo arba sumažinimo keičiami draudimo įmonės arba draudimo brokerių įmonės įstatai privalo būti suderinti su Lietuvos banku toliau — priežiūros institucija prieš draudimo įmonei arba draudimo brokerių įmonei toliau tokios įmonės kartu — įmonė informaciją apie įstatų pakeitimus pateikiant Juridinių asmenų registrui.
  • CRM draudimo brokeriui
  • Privatumo politika - Colemont
  • Internetinis uždarbis per dieną 500 eurų

Teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams ir pan. Mūsų partneriams, draudimo bendrovėms ar kitiems asmenims, kurie yra būtina mūsų produktų ir paslaugų tiekimo dalis; 6. Kitiems asmenims, su kuriais mes ketiname sudaryti ar esame sudarę sutartį -s. Mes taip pat galime atskleisti jūsų Asmens duomenis, jei esame įpareigoti atskleisti ar pasidalyti Jūsų asmenine informacija, kad įvykdytume bet kokius įstatyminius ar norminius įsipareigojimus ar prašymus.

Asmens duomenų perdavimas gali būti laikomas būtinu tokiose situacijose kaip, pvz. Perduodami Jūsų Asmens duomenis tarptautiniu mastu, mes užtikriname atitinkamų apsaugos priemonių įgyvendinimą, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

Privatumo politika

Perduodami duomenis į šalis, esančias už EEE ribų, kurių atžvilgiu Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl duomenų apsaugos tinkamumo, duomenų apsaugą užtikrinsime pasirašydami su Duomenų gavėju Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas arba gaudami specialų Inspekcijos leidimą.

Tuo atveju, jei Duomenų gavėjas yra JAV, atitinkamomis apsaugos priemonėmis, bus laikomos tos aplinkybės, kad ta įmonė yra JAV privatumo skydo nare.

Mes galime perduoti Asmens duomenis trečiajai šaliai imdamiesi kitų priemonių, jei tai užtikrina tinkamas apsaugos priemones, nurodytas BDAR. Automatizuotas sprendimų priėmimas Kai kuriais atvejais galime naudoti automatinį sprendimų priėmimą, kuris reiškia sprendimą, kuris priimamas remiantis tik automatizuotu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu. Automatizuotas sprendimų priėmimas reiškia tvarkymą naudojant, pavyzdžiui, programinės įrangos kodą ar algoritmą, kuriam nereikia žmogaus įsikišimo.

Kai kurioms paslaugoms ir produktams galime naudoti automatizuotas sprendimų priėmimo formas tvarkydami Jūsų Asmens duomenis.

Pinigų istorija

Kai naudosime automatizuotą sprendimų priėmimą, pateiksime Jums daugiau informacijos apie naudojimo logiką, Jums svarbias ir numatomas pasekmes. Informuojame, kad galite paprašyti rankiniu esamų draudimo brokerių registras peržiūrėti automatinio sprendimo tikslumą tuo atveju, jei nesate patenkintas tuo ir turite teisę, kad jums būtų netaikomas sprendimas, pagrįstas tik tokiu automatizuotu tvarkymu.

Kaip mes apsaugome Jūsų Asmens duomenis? Mes imamės įvairių saugumo priemonių, kad garantuotume Jūsų Asmens duomenų saugumą. Savo praktikoje naudojame naujausią duomenų apsaugos praktika atitinkančias technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones, skirtas apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, praradimo, netinkamo naudojimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto Asmens duomenų tvarkymo.

Tarp šių priemonių — ugniasienė, saugi įranga, prieigos kontrolė ir teisių apribojimas, sistemų, kuriose saugomi duomenys stebėjimas, personalo trono kriptovaliutos perspektyva ir atidumas pasirenkant subrangovus. Mes ir bet kurie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kurie gali mūsų vardu tvarkyti Asmens, taip pat yra sutartinių santykių pagrindu įpareigoti laikytis Asmens duomenų konfidencialumo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų saugojimo principai ir terminai Asmens duomenis saugome tol, kol jų reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti, arba tiek, kiek to reikalauja įstatymai. Tai reiškia, kad mes saugosime Jūsų Asmens duomenis tol, kol jų prireiks tikslams, kuriems buvo renkami ir tvarkomi Jūsų duomenys, bet ne ilgiau, nei to reikalauja esamų draudimo brokerių registras įstatymai ir kiti teisės aktai.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo sudaromų sutarčių, teisės aktų reikalavimų ar Bendrovės teisėto intereso.

kur galiu atsiskaityti su bitcoin

Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato jokio Asmens duomenų saugojimo laikotarpio, šį laikotarpį nustatysime mes, atsižvelgdami į teisėtą duomenų saugojimo tikslą, teisinį pagrindą ir Asmens duomenų teisėto esamų draudimo brokerių registras principus. Žemiau pateikiami pagrindiniai Bendrovėje taikomi Asmens duomenų saugojimo terminai: 1 sutikimo pagrindu tvarkomus Asmens duomenis, mes saugome tol, kol galioja Jūsų sutikimas, jei nėra esamų draudimo brokerių registras kitų objektyvių aplinkybių šiuos Asmens duomenis saugoti ilgiau 2 Jūsų Asmens duomenys, kurie tvarkomi siekiant sudaryti sutartis su Jumis ir atlikti kitus veiksmus prieš sudarant sutartį siekiant pažinti ir identifikuoti jussaugomi 1 metus nuo pasiūlymo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai mes turime teisėtą interesą tokius duomenis saugoti ilgiau; 3 Jūsų Asmens duomenys, kurie tvarkomi vykdant sutartis, saugomi 10 metų, pasibaigus sutarčiai; 4 Jūsų Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikėte per mūsų internetinę svetainę, yra saugomi tiek laiko, kiek būtina Jūsų prašymui įvykdyti ir tolesniam bendradarbiavimui palaikyti, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo paskutinės komunikacijos dienos, jei nėra teisinių reikalavimų juos išlaikyti ilgiau.

CRM draudimo brokeriui

Kiti, čia nenurodyti duomenys yra saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Taip pat informuojame, kad tam tikrais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau: 1 jei būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; 2 esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas esamų draudimo brokerių registras 3 Asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 4 gaunamas Duomenų subjekto prašymas susipažinti su savo Asmens duomenimis; 5 esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Kokias turite teises susijusias su Asmens duomenims? Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: 1.

Teisė gauti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su savo asmens duomenimis Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, kokius Asmens duomenis mes tvarkome, iš kur jie surinkti, kokiais tikslais tvarkomi, kiek laiko dvejetainių opcionų patarėjas mql4, kam teikiami ir kt.

Pažymėtina, kad Jūsų teisę susipažinti su duomenimis gali riboti teisės aktai, kitų asmenų privatumo apsauga ir su mūsų verslu ir praktika susijusios priežastys.

brokerio sąskaitos apžvalgos dvejetainio pasirinkimo strategijos vaizdo kursas

Teisė reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius Asmens duomenis Jei paaiškėja, kad mes tvarkome netikslius, neišsamius Asmens duomenis apie Jus, turite teisę reikalauti esamų draudimo brokerių registras, papildyti Asmens duomenis. Teisė reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą Jus taip pat turite teisę reikalauti tam tikrą laiką apriboti Jūsų Dideli ir lengvi pinigai internete duomenų tvarkymą.

Tai gali būti, pavyzdžiui, situacija, kai manote, kad toks tvarkymas yra neteisėtas ir arba duomenys apie Jus yra netikslūs ir mes turime tai patikrinti.

Draudimo brokeris

Teisė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu, kai jis grindžiamas mūsų teisėtais interesais Kai mes tvarkydami Jūsų duomenis remiamės savo teisėtais interesais,Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų Asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai mūsų duomenų esamų draudimo brokerių registras interesai yra viršesnės nei Jūsų.

Teisė į Asmens duomenų perkeliamumą Tam tikrais atvejais Jus turite teisę prašyti perkelti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jus pateikėte mums, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Teisė atšaukti duotą sutikimą Jus turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu Asmens duomenys buvo tvarkomi sutikimo pagrindu. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai Jei manote, kad mūsų Asmens duomenų tvarkymas yra tvarkomas pažeidžiant jūsų teises ir teisėtus interesus, nustatytus galiojančiuose teisės aktuose, Jus galite pateikti skundą priežiūros institucijai — Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūsų teisių įgyvendinimas Aukščiau nurodytos teisės bus įgyvendinamos tik mums gavus Jūsų rašytinį prašymą įgyvendinti aukščiau nurodytas teises ir tik patvirtinus Jūsų tapatybę. Toks rašytinis prašymas mums pateikiamas asmeniškai atvykus į mūsų registruotą buveinės adresą, paprastu paštu arba elektroniniu paštu: info colemont.

kriptovaliutos tikrinimas kriptovaliutomis

Jūsų prašymai bus išnagrinėti per 30 trisdešimt kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Ypatingais atvejais, priklausomai nuo prašymų sudėtingumo ir Asmens duomenų kiekio, 30 trisdešimt kalendorinių dienų terminas, gali būti pratęstas, apie tai iš anksto pranešus Jums.

Atsakymas į Jūsų prašymą pateikiamas ta pačia forma, kokia buvo pateiktas prašymas, išskyrus, jei Jus pageidausite informaciją gauti elektroniniu būdu. Slapukų politika Mūsų svetainėje naudojami slapukai angl. Jie leidžia svetainės ar paslaugų teikėjo sistemoms atpažinti kliento naršyklę, užfiksuoti ir prisiminti tam tikrą informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų ir naršyklės nustatymus arba kaip ištrinti slapukus kietajame diske, skaitykite mūsų svetainėje pateiktą slapukų politiką: Slapukai.

Taip pat Jūs galite susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu siųsdami el.